DEELNAMEVOORWAARDEN WORKSHOPS EN TRAININGEN VAN DRHRBP

 1. Toepasselijkheid
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Diana Russo HR BusinessPartner (DRHRBP) betreffende de deelname aan workshops, cursussen, trainingen en studiedagen (hierna te noemen “Workshop”).
 1. Totstandkoming overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst tussen DRHRBP en deelnemer/contractant komt tot stand door (online) aanmelding door deelnemer voor de desbetreffende Workshop.
  2.2 De contractant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst tot deelname aan een Workshop wordt gesloten. De deelnemer is de natuurlijke persoon die feitelijk namens contractant aan de Workshop deelneemt.
 1. Aanmeldingen en plaatsing
  3.1 Voor iedere Workshop is een minimum en een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Plaatsing van de deelnemers geschiedt in volgorde van aanmelding.
  3.2 Indien voor een Workshop onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen behoudt DRHRBP het recht de Workshop te verplaatsen naar een latere datum ofwel te annuleren.
 1. Facturen & Betaling
  4.1 De prijzen voor de Workshop zijn vermeld exclusief 21% BTW.
  4.2 De factuur voor de Workshop wordt direct na aanmelding verzonden.
  4.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, en te allen tijde voor aanvang van de Workshop op rekening van DRHRBP te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer.
  4.4 Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer/contractant van rechtswege in verzuim. Deelnemer/contractant is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer/contractant veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer/contractant.
  4.5 Is tijdige betaling uitgebleven, dan heeft DRHRBP het recht deelnemer toegang tot de Workshop te weigeren, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Annulering, wijziging & overmacht door DRHRBP
  5.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft DRHRBP te allen tijde de mogelijkheid de Workshop te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een Workshop en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.
  5.2 DRHRBP behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Workshop. Deelnemer/contractant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer/contractant heeft vervolgens het recht de Workshop kosteloos te annuleren.
  5.3 In geval van overmacht is DRHRBP gerechtigd de Workshop te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Workshop, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar DRHRBP redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte en storingen in de apparatuur.
  5.4 In het geval van annulering conform leden 2 en 3 van dit artikel wordt het reeds door deelnemer/contractant betaalde bedrag voor de Workshop in dat geval aan deelnemer/contractant gerestitueerd.
 1. Annulering, wijziging & vervanging deelnemer/contractant
  6.1 Wijziging van de data van een Workshop door deelnemer/contractant is niet mogelijk tenzij schriftelijk overeengekomen.
  6.2 Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Annulering van de aanmelding is kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de training. Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training 100% van de kosten.
  6.3 Indien een deelnemer onverhoopt verhinderd is deel te nemen aan de Workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger voor aanvang van de Workshop wordt aangemeld bij DRHRBP. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.